Re: [問卦] 全日本摔角四大天王有多經典?

看板 Gossiping
作者
時間
留言 12則留言,5人參與討論
推噓 4  ( 4推 0噓 8→ )
討論串 2
現在根本就是新日本一家獨大,全日本和諾亞係出同源,應該合併共同對抗新日本,現在諾 亞的Logo改成電腦字體一點特色都沒有,不知道在搞什麼,全日本的大咖被諾亞帶走後根本 就沒有用了,日本不做那就由台灣的摔角迷去收購全日本和諾亞,這樣才能復興摔角狂熱 ※ 引述 《nidu12 (kkk)》 之銘言: :   : 三澤vs小橋 幾乎場場經典 : 連我去天國的阿公 都知道這穿綠內褲的很勇喔 很能打 :   : 各種插頭垂直落下不要命的打法 : 早期日摔真的是經典對吧? :   :   :https://i.imgur.com/IEqcCn9.gif
:https://i.imgur.com/yx3LTqF.gif
:https://i.imgur.com/4R9h1Hv.gif
:https://i.imgur.com/R2R0lVJ.gif
:https://i.imgur.com/dIkGvEZ.gif
:https://i.imgur.com/oo70SFb.gif
:https://i.imgur.com/Znkm8YB.gif
:https://i.imgur.com/XOh7u14.gif
:https://i.imgur.com/5twsXc8.gif
:https://i.imgur.com/X3DxB4U.gif
:https://i.imgur.com/ilKTx9S.gif
:https://i.imgur.com/CAGHfeK.gif
:https://i.imgur.com/pyGOQO5.gif
:https://i.imgur.com/pAqTbS1.gif
:https://i.imgur.com/LnzD4Om.gif
:https://i.imgur.com/9TjDTyN.gif
:https://i.imgur.com/TBZ6ULj.gif
:https://i.imgur.com/EEvJ5vh.gif
:https://i.imgur.com/L6JSwKA.gif
:https://i.imgur.com/cxrVKKQ.gif
:https://i.imgur.com/WD5g8eD.gif
:https://i.imgur.com/pQAmYyY.gif
:https://i.imgur.com/mJJ5MHx.gif
:https://i.imgur.com/RGt0sdg.gif
:https://i.imgur.com/gYAwahg.gif
:https://i.imgur.com/4FgRxJU.gif
:https://i.imgur.com/BmrJriL.gif
:https://i.imgur.com/Pxhp4l0.gif
:https://i.imgur.com/eeW0oQN.gif
:https://i.imgur.com/8XZ1cPE.gif
:https://i.imgur.com/IUyEyIe.gif
:https://i.imgur.com/zfdCElA.gif
:https://i.imgur.com/36uXnzc.gif
:https://i.imgur.com/SSf9dBz.gif
:https://i.imgur.com/z4czmT5.gif
:https://i.imgur.com/xzogVrk.gif
:https://i.imgur.com/H1sRTO5.gif
:https://i.imgur.com/skn5Vvm.gif
:https://i.imgur.com/xZUoPmQ.gif
:https://i.imgur.com/yRmiAwG.gif
:https://i.imgur.com/Jkdl4ey.gif
:https://i.imgur.com/HzwcR04.gif
:https://i.imgur.com/YAhps4y.gif
:https://i.imgur.com/VJu4gny.gif
:   --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.122.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1637902501.A.2E4.html
1Fllgod: https://i.imgur.com/kafqK8h.jpg 111.71.214.157 11/26 12:56
2Fllgod: https://i.imgur.com/L1oZYvx.jpg 111.71.214.157 11/26 12:56
3Fllgod: https://i.imgur.com/9R3V7Z2.jpg 111.71.214.157 11/26 12:56
4Fscott0104: 懷念Z頻道 111.254.94.78 11/26 13:01
5Fjej: 三澤掛掉之後 日本摔角就剩下一些會用 223.137.11.55 11/26 13:02
6Fjej: 很胎溝伎倆的選手(就是分紅白兩派) 223.137.11.55 11/26 13:02
7Fjej: 一開始覺得好像會和WWF一樣 223.137.11.55 11/26 13:02
8Fjej: 後來覺得很無聊 223.137.11.55 11/26 13:02
9Fjej: 就乾脆回去看WWF演戲了 223.137.11.55 11/26 13:02
10Fchichung: 武藤接全日本聲勢有比三澤死掉後的noah 49.216.26.158 11/26 13:23
11Fchichung: 好吧 但後來新日本真的輾壓日摔界 49.216.26.158 11/26 13:23
12FSurffie: 肘擊之神 踢擊之鬼 1.200.247.230 11/26 13:34

完整討論串

4 >> Re: [問卦] 全日本摔角四大天王有多經典?
12 gossiping 2021-11-26 12:54

八卦 最新熱門文章

最新文章